Řád ochrany zvířat

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI SETKÁNÍ CHOVATELŮ NA VÝSTAVIŠTI V PŘEROVĚ

Tento Řád ochrany zvířat při svodu zvířat byl zpracován a je určen pro pořadatele setkání chovatelů na Výstavišti v Přerově:

Účel a cíle řádu

(1)Tento Řád stanovuje požadavky na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu ( welfare ), určuje podmínky pro ochranu zvířat při svodu ve smyslu  Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmových chovech č. 19/2000 Sb.m.s. Závaznými zákony pro pořádání svodů zvířat je zákon č. 166/1999 Sb.  o veterinární péči, zákon č. 246/1992 Sb. ( novelizovaný zákonem č. 77/2004 Sb. ) o ochraně zvířat proti týrání, vyhláška č. 192/2004 Sb. o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu, zákon č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů  a o změně některých zákonů ( zákon o obchodování s ohroženými druhy, CITES – registrace zvířat a povolení k chovu atd.) a vyhláška č. 193/2004 Sb. o ochraně zvířat při přepravě, vše v platných zněních. Tento Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky určené pro svody zvířat obecnými právními předpisy, zejména veterinárním zákonem, zákonem na ochranu zvířat proti týrání a prováděcími předpisy k nim.

Pořadatel svodu zvířat

 (1) Setkání chovatelů  na Výstavišti v Přerově probíhá na základě povolení č. 1/02 Městského úřadu Přerov, odboru životního prostředí ze dne 28.1.2002 za splnění podmínek stanovených Státní veterinární správou České republiky v Praze ze dne 7.1.2002 pod zn. VET/16/02. Setkání probíhá vždy druhou a čtvrtou neděli v měsíci od 6:oo do 10:oo hod na Výstavišti v Přerově.

(2) Pořadatel zajišťuje prostory pro svod zvířat – víceúčelovou halu na Výstavišti v Přerově.

(3) Pořadatel zajišťuje přípravu, průběh i úklid prostoru svodu zvířat.

(4) Pořadatel zajišťuje stojany pro umístění klecí, nezajišťuje klece a přepravní kontejnery  pro zvířata

(5) Pořadatel zajišťuje veterinární dozor na svodu zvířat – k dispozici je v hale přítomný veterinární lékař.

(6) Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé zcizením, zaviněném poškození nebo zaviněném úhynu zvířat na svodu.

(7) Pořadatel je oprávněn na doporučení veterinárního lékaře nepřijmout na svod nemocné zvíře. Likvidaci případně uhynulého zvířete provádí podle veterinárních podmínek chovatel.

(8) Pořadatel může odvolat konání svodu např. z důvodu veterinárního zákazu.

(9) Pořadatel je oprávněn a povinen kontrolovat  dodržování Řádu a vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem.

Druhy zvířat, které se účastní svodu a omezení pro zvířata

(1) Řád se vztahuje na  tyto druhy zvířat: okrasné ptactvo, holubi, drůbež, králíci, psi, kočky, drobná domácí zvířata, terarijní zvířata, akvarijní ryby.

(2) Svodu se smí zúčastnit jen zvířata zdravá a v dobré kondici. Březí samice ve druhé polovině březosti a kojící samice jsou ze svodu vyloučeny.

Způsob manipulace se zvířaty

(1) Svod probíhá formou burzy zvířat mezi jednotlivými chovateli. Prodej a koupi zvířat si zajišťují sami chovatelé.

(2) K manipulaci se zvířaty dochází pouze v případě uskutečnění koupě – prodeje zvířete, kdy je zvíře přemísťováno z jedné přepravní klece ( přenosky, kontejneru)  do druhé. Se zvířaty jsou povinni chovatelé zacházet klidně a rozhodně, aby zvířata nebyla drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění .

(3) Osoby manipulující se zvířaty musí věnovat zvýšenou pozornost zvířatům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, musí brát na vědomí skutečnost, že zvířata přicházejí do cizího prostředí a mohou projevit obranné reakce

(4) Žádné jiné manipulace, předvádění, zkoušky, soutěže, drezúra či cviky se zvířaty nejsou při svodu povoleny.

(5) Pořadatel je oprávněn vyloučit  ze svodu osobu, která porušuje stanovené podmínky ( např. používá nedovolené pomůcky, vybavení a výstroj, nepřiměřeně trestá zvíře, přepíná síly zvířete, používá pomůcky, které způsobují zranění nebo stres, nepředvede zvíře k veterinární prohlídce).

Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci se zvířaty

 (1) Svod probíhá ve víceúčelové hale na Výstavišti v Přerově, která splňuje prostorové i hygienické požadavky ( pitná voda, WC, ochrana před vnějším prostředím, teplota atd.) pro soustředění většího počtu zvířat i lidí. Hala je vybavena stojany, na které umisťují jednotliví chovatelé  klece, přenosky nebo kontejnery. Vzhledem ke krátké době konání svodu ( max. 6 hodin ) zvířata nemusí být přemisťována z přepravních klecí, přenosek nebo kontejnerů do jiných ( výstavních, ustajovacích ) a chovatelé sami zodpovídají za pohodu svých zvířat – napájení, krmení, ošetření a hlídání.

(2) Pro přepravní klece, přenosky a kontejnery pro jednotlivé druhy zvířat jsou chovatelé povinni dodržovat takové rozměry, které  minimalizují riziko poranění,  stresu a utrpení  zvířat.

(3) Pro zvířata umístěná ve výstavních, ustajovacích  klecích musí být dodrženy tyto minimální  velikosti:

Minimální prostory pro ustájení jednotlivých druhů zvířat:

A) Drůbež

Kategorie zvířat

Přibližná hmotnost zvířat

Minimální výška klece pro jedno zvíře

Minimální podlahová plocha klece na jedno zvíře

Kur-malá plemena

0,5 kg

0,4 m

0,16 m2

Kur-střední plemena

3 kg

0,5 m

0,25 m2

Kur-velká plemena

4 kg a více

0,6 m

0,36 m2

Perlička

2 kg

0,6 m

0,36 m2

Krůta

6-12 kg

1 m

1 m2

Kachna-malá plemena

1-1,5 kg

0,4 m

0,16 m2

Kachna-velká plemena

2-4 kg

0,7 m

0,49 m2

Husa

4-9 kg

1 m

1 m2

B) Králíci

Kategorie zvířat

Přibližná hmotnost zvířat

Minimální výška klece pro jedno zvíře

Minimální podlahová plocha klece na jedno zvíře

Zakrslá plemena

1,2 kg

0,3 m

0,14 m2

Malá plemena

3 kg

0,35 m

0,2 m2

Střední plemena

4-5 kg

0,4 m

0,3 m2

Velká plemena

nad 6 kg

0,4 m

0,36 m2

C) Holubi

Kategorie zvířat

Přibližná hmotnost zvířat

Minimální výška klece pro jedno zvíře

Minimální podlahová plocha klece na jedno zvíře

Malá plemena

0,5 kg

0,25 m

0,0625 m2

Středně velká plemena

0,5-0,75 kg

0,3 m

0,09 m2

Velká plemena

nad 0,75 kg

0,4 m2

0,16 m2

D) Kožešinová zvířata

Kategorie zvířat

Přibližná hmotnost zvířat

Minimální výška klece pro jedno zvíře

Minimální podlahová plocha klece na jedno zvíře

Norek

3 kg

0,40 m

0,255 m2

Fretka

2 kg

0,40 m

0,255 m2

Faremní liška

15 kg

0,7 m

0,8 m2

Psík mývalovitý

18 kg

0,7 m

0,8 m2

Nutrie

5,5 kg

0,5 m

0,8 m2

Činčila

0,5 kg

0,21 m

0,059 m2

E) Okrasné ptactvo

Kategorie zvířat

Minimální výška klece pro jedno zvíře

Minimální podlahová plocha klece na jedno zvíře

Drobní exoti

0,25 m

0,045 m2

Malí papoušci

0,25 m

0,0525 m2

Střední papoušci

0,30 m

0,09 m2

Kanáři

0,2 m

0,0375 m2

Minimální prostor pro jednotlivé skupiny okrasného ptactva  v klecích:

drobní exoti do velikosti rýžovníka šedého                       0,0084 m3 / kus

střední exoti do velikosti rozely pestré                              0,035 m3 / kus

velcí australští papoušci                                                      0,2 m3 / kus

velcí papoušci do velikosti papouška kakadu                 0,25 m3 / kus

velcí papoušci                                                                      0,5 m3 / kus

Minimální prostor pro psy a kočky: velikost přepravního kontejneru musí být taková, aby zvíře mohlo přirozeně stát, snadno se otáčet a bez problémů si lehat a vstávat.

Minimální prostor pro terarijní zvířata: délka přepravního kontejneru musí odpovídat minimálně polovině délky zvířete a hloubka jedné třetině délky zvířete. Výška se řídí požadavky zvířete, zda jde o pozemní druh nebo stromový.

 Ostatní kategorie zájmových druhů zvířat – drobná domácí zvířata a akvarijní ryby musí být umístěny v přepravních klecích, akváriích nebo boxech   za podmínek vyhovujících biologickým požadavkům jednotlivých druhů.

(4) Pomůcky pro manipulaci se zvířaty si zajišťují chovatelé. K dispozici je v hale zkušební proletovací voliéra o rozměrech cca 1x1x2 m, ve které je možno zkontrolovat  kondiční stav ptáků.

(5)Pořadatel je oprávněn kontrolovat použitá zařízení a vybavení pro přepravu zvířat a v případě porušení příslušných předpisů pro ochranu zvířat chovatele vyloučit ze svodu.

Přeprava zvířat na svod

(1) Přepravu zvířat na svod a zpět zajišťují chovatelé. Přeprava musí být provedena v souladu se zákonem č.246/1992 Sb.na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 193/2004 Sb. o ochraně zvířat při přepravě.

(2) Zvířata lze přepravovat pouze v prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody, splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.

(3) V prostorech dopravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

 (4)Chovatelé jsou povinni dopravit na svod zvířata bez zjevných příznaků onemocnění a v přenosce zaručující bezpečnou a hygienickou přepravu zamezující týrání zvířat.

(5) Pořadatel je oprávněn toto kontrolovat a v případě porušení vyhlášky č. 193/2004 Sb. chovatele vyloučit ze setkání.

První pomoc a veterinární péče, dozor na ochranu zvířat

 (1) První pomoc, veterinární péče a veterinární dozor jsou zabezpečeny přítomným veterinárním lékařem v hale. Veterinární lékař musí mít pořadatelem vytvořeny               podmínky pro řádný výkon práce spojený s prohlídkou zvířat a případným             ošetřením zvířat.

(2) Chovatelé jsou povinni poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady, informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení zvířat na požádání na určené místo pracovníkem provádějícím dozor.

(3) Dozor na ochranu zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři orgánů veterinární správy, kteří se chovateli prokážou služebním průkazem.

Poučení osob o ochraně zvířat, ostatní ustanovení

 (1) Tento řád ochrany zvířat  je k dispozici na informační tabuli v hale, aby se osoby přítomné na svodu poučily o zásadách ochrany a pohody zvířat.

(2) Svodu se mohou účastnit tuzemští i zahraniční chovatelé při dodržení následujících veterinárních podmínek:

            a) Pořadatel i chovatelé jsou při činnostech souvisejících se svodem povinni dodržovat stanovené veterinární a hygienické požadavky , tento Řád a další související předpisy.

           b) Zvířata předvedená na svodu musí mít příslušné veterinární doklady.

           c)  Pořadatel je oprávněn ze svodu vyloučit zvíře v případě, že se u něj projeví příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete.

Platnost a účinnost Řádu

(1) Tento Řád je platný od 1.1.2005 ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat, změny tohoto řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být jí schváleny.

(2) Tento Řád nabývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí na ochranu zvířat.