Veterinární podmínky

Podmínky konání svodu „Setkání chovatelů v Přerově“:

Místo konání akce: Přerov – Osmek, areál výstaviště v Přerově
Datum konání: Pravidelně druhá a čtvrtá neděle v daném měsíci
 • Tyto podmínky vycházejí z řádu ochrany zvířat  při svodu  platného od 1.1.2005 ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat, č.j. 44807/05-11020 ze dne 19.4.2005.
 • Tohoto svodu  se mohou zúčastnit  pouze klinicky zdravá zvířata, tzn.papoušci a drobní exoti, drůbež, holubi, králíci, psi, kočky, zvířata držená v zajetí ( lišky, kuny, fretky), drobní hlodavci, terarijní a akvarijní zvířata, bez zjevných příznaků onemocnění a jen z chovů, na která se nevztahují nařízená omezení pro přesuny zvířat. Přepravky použité k přesunu zvířat budou chovatelem před použitím vyčistěny a vydezinfikovány
 • Psi chovatelů z ČR musí mít pas nebo očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) obsahující záznam, že pes má v době svodu platné očkování proti vzteklině, tzn. pes je vakcinován proti vzteklině ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkován. V dokladu doprovázející zvíře musí být uvedena doba účinnosti vakcíny. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
 • Kočky a zvířata držená v zajetí, zejména lišky, kuny, fretky chovatelů z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle §6 veterinárního zákona) nebo platný pas pro malá zvířata. Kočky z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Tento doklad  musí obsahovat záznam, že ke dni konáním svodu jsou v imunitě proti vzteklině a to ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté přeočkovány během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky. V dokladu doprovázející zvíře musí být uvedena doba účinnosti vakcíny.
 • Králíci musí být doprovázeni potvrzením, že ke dni konání svodu jsou v imunitě proti moru králíků a myxomatóze dle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem vakcíny. Mláďata, která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace musí být doprovázena potvrzením o provedení vakcinace u rodičů.
 • Papoušci a drobní exoti: u papouškovitých  bude  doloženo, že  pocházejí  z  chovů, ve  kterých se v posledních 45 dnech  nevyskytla   psitakóza.
 • Papoušci a drobní exoti pocházející z chovů mimo území ČR – zvířata účastnící se svodu pocházející z chovů mimo území ČR musí splňovat podmínky stanovené pro jejich dovoz do ČR, včetně stanovených dodatečných garancí a být doprovázena stanovenými dokumenty (osvědčením), je-li tak stanoveno platnými zákonnými ustanoveními, dále   budou  na svod doprovázeni čestným prohlášením chovatele, že jím dovezená zvířata (papoušci a drobní exoti)  pocházejí  z  chovů, ve  kterých se v posledních 45 dnech  nevyskytla   psitakóza.
 • Hrabavá drůbež  – starší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že v období 6 měsíců před konáním svodu byla vakcinována proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny (v potvrzení musí být uvedeno – datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakcíny). Mláďata, která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace musí být doprovázena potvrzením o provedení vakcinace v rodičovském hejnu.
 • Vodní drůbež – starší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že je klinicky zdravá.
 • Holubi – musí být doprovázeni potvrzením, že byli v průběhu 14 dní až 6 měsíců před přemístěním vakcinováni proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny (v potvrzení musí být uvedeno – datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakcíny). Mláďata, která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace, musí být doprovázena potvrzením o provedení vakcinace rodičů.
 • Drobní hlodavci, akvarijní ryby a terarijní zvířata pro tyto druhy zvířat se zvláštní  podmínky nestanovují.
 • Pořadatel svodu zajistí ochranu zvířat  před zevními nepříznivými vlivy a prostor pro  napojení, nakrmení a ošetřování zvířat po celou dobu konání akce.
 • V místě konání svodu (Přerov-víceúčelová hala a areál výstaviště) od 06:00 do 11:00 hod je přítomen soukromý veterinární lékař, který zabezpečuje první pomoc, veterinární péči a veterinární dozor;  tuto činnost zajišťuje MVDr. Pavel Rousek, r.č.KVL 1892
 • V případě změny nákazové situace v místě konání svodu, územním obvodu KVS Olomouc nebo v ČR, mohou být tyto určené podmínky účasti změněny, doplněny nebo svod může být zrušen.
 • Tyto  podmínky účasti se určují s účinností od 1.1.2012